OSMANİYE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

-

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK KURUMLARININ İHTİYACI OLAN 8 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

OSMANİYE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUSüre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi    :    7
        
Yasal Kapsam    :    13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet    :    1. adım ... - 106.531,00
Ortak Alım    :    Hayır
________________________________________
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK KURUMLARININ İHTİYACI OLAN 8 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
OSMANİYE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Müdürlüğümüze bağlı sağlık kurumlarının ihtiyacı olan 8 kalem tıbbi sarf malzeme alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2016/370232
1-İdarenin
a) Adresi    :    Adnan Menderes Mh.Yeni Valilik Binası N Blok Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Satınalma Birimi 80000 OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası    :    3288261429 - 3288261429
c) Elektronik Posta Adresi    :    osmaniye@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    8 kalem tıbbı sarf malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
c) Teslim tarihi    :    Teknik şartnamede yazılı olan maddeler geçerli olup malzemeler tek seferde, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 1 gün içerisinde işe başlanır ve 30 gün içerisinde malzeme temin teslimi yapılmış olur. Laboratuvar malzemeleri teknik şartnamede yazılı olan hükümler geçerlidir.Bu malzemeler Laboratuvarın ihtiyacı doğrultusunda firmadan tek seferde ve sözleşmenin imzalanmasını takiben 30 gün içerisinde veya ihtiyaca göre taksit taksit teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Adnan Menderes Mh.Yeni Valilik Binası N Blok Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Satınalma Birimi No:1 P.K:80010 Merkez/OSMANİYE
b) Tarihi ve saati    :    28.09.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Firmalar tekliflerini Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2015/9 sayılı genelgesi gereği doğrultusunda tekliflerini sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
ihale kalemlerinden 1. kalem, 3.kalem, 8.kalem için teknik şartnameye cevap ve rün kataloğu veya internet çıktısı istenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası TR310001002338000010006413 Yatırıldıktan sonra dekont ile birlikte HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Adnan Menderes Mh.Yeni Valilik Binası N Blok Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Satınalma Birimi No:1 P.K:80010 Merkez/OSMANİYE adresinden temin edilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Adnan Menderes Mh.YeniValilik Binası N Blok Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Satınalma Birimi No:1 P.K:80010 Merkez/OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
id.352Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları